Rozúčtování tepla v bytech - polohové koeficienty

31.05.2020

Ing. Jan Blažíček : Aby bylo rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech objektivní a spravedlivé, je třeba přesně vyčíslit energetické náročnosti u jednotlivých vytápěných místností. Tímto klíčovým parametrem je poté nutné korigovat indikované hodnoty dodané energie. Tak to vyžaduje platná legislativa. K provedení příslušných korekcí slouží polohové koeficienty. Kde je problém? 

Polohové koeficienty lze vytvářet různými metodami. Zatímco empirie, používaná drtivou většinou rozúčtovatelů, energetickou náročnost pouze značně nepřesně odhaduje, bilanční metoda ji počítá z relevantních vstupů, popisujících podmínky jak v řešeném objektu, tak v jeho okolí. Z tepelně technických parametrů dělících konstrukcí a z meteorologických dat.

Jde o diametrálně odlišné přístupy. Bilanční metoda je založena na fyzikálních principech, kdežto empirie na víře, že co přibližně platilo v jednom případě, musí být použitelné univerzálně.

Co ovšem představuje závažnější problém, je skutečnost, že empirie ani v nejmenším nesplňuje legislativní požadavky. Potřebu zajistit, aby stejně velké místnosti vytápěné na stejnou úroveň měly i stejné náklady na vytápění. Toho lze dosáhnout jedině porovnáváním měrné potřeby tepla, a na tomto principu založené korekci náměrů. To empirie, na rozdíl od bilanční metody, rozhodně nedělá.

Empirie je tedy nejen nepřesná, ona dokonce odporuje závazným pravidlům, přijatým vyhláškou 269/2015 Sb. Při chybovosti pohybující se v řádu desítek procent, se jedná o vážné nebezpečí pro zhruba polovinu obyvatel bytových domů. Nebezpečí, že budou za teplo platit výrazně více, než je částka odpovídající jejich reálnému podílu.

Naproti tomu přesné vyčíslení energetické náročnosti jednotlivých místností a následná korekce náměrů pomocí bilančních polohových koeficientů je zárukou objektivity a spravedlivého rozúčtování nákladů. Zcela v duchu závazné legislativy.

Uvedené problematice je věnována přednáška Ing. Blažíčka, kterou naleznete pod odkazem

https://www.youtube.com/watch?v=HSQaWs-Jig0#action=share

Je v ní využit příklad konkrétního bytového domu a srovnání hodnot jak dosud používaných empirických koeficientů, tak vypočtených bilančních koeficientů. A vysvětlení, proč k zásadním rozdílům mezi oběma přístupy musí docházet.


zdroj:https://www.scmbd.cz/rozuctovani-tepla-v-bytech-polohove-koeficienty