Evidence skutečných majitelů

10.10.2020

Od 1.1.2018 byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /dále jen "ZOŠP"/. Touto novelizací byla všem právnickým osobám uložena povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Skutečným majitelem se pak rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Ve vztahu ke společenství vlastníků pak platí vyvratitelná právní domněnka, že skutečným majitelem je fyzická osoba, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. disponuje více než 25 % hlasovacích práv
  2. má být příjemcem alespoň 25 % případných rozdělovaných prostředků nebo
  3. která je členem statutárního orgánu společenství, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobním postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze určit skutečného majitele postupem dle písmene a) nebo b)

Je třeba říci, že u většiny společenství vlastníků budou za skutečné majitele považováni členové výboru nebo předseda společenství.

Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele má společenství vlastníků povinnost uchovávat po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem /členem statutárního orgánu/, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Údaje o skutečném majiteli se dále zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích.

Evidence o skutečných majitelích je informační systém veřejné zprávy, která je vedena rejstříkovými soudy. Zápisy do ní provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Návrh lze podat pouze prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na stránkách www.justice.cz. Evidence o skutečných majitelích není veřejným rejstříkem a přístup do ní může být umožněn pouze v zákoně vyjmenovaným subjektům. Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zapíše do evidence skutečných majitelů, aniž by o tom vydával rozhodnutí, pouze na základě návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli.

Na bytová družstva se vztahuje povinnost zápisu skutečného majitele do 1. 1. 2019. Společenství vlastníků mají lhůtu pro splnění této povinnosti stanovenu do 1. 1. 2021.