Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku

10.10.2020

Povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejňovat účetní závěrku

Z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů, provedené s účinností od 1. 1. 2016 zákonem č. 221/2015 Sb., vyplývá povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek:

  • účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016,
  • účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2015, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017,
  • účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2016 a další pak do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny.

Tato povinnost SVJ je potvrzena stanoviskem Ministerstva financí č.j. MF-48739/2015/28 ze dne 3. 11. 2015. Při nesplnění této povinnosti hrozí pořádková pokuta 100 000 Kč (§ 104 zákona č. 304/2013 Sb.). V případě opakovaného porušení této povinnosti, vyzve k nápravě soud a může dokonce zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Z § 106 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, vyplývá také osobní odpovědnost členů statutárního orgánu, neboť odst. 2. formou vyvratitelné právní domněnky stanoví, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105 (tedy nesplní-li informační povinnost opakovaně), porušuje péči řádného hospodáře. Pro osoby zapsané ve veřejném rejstříku, které splňují podmínky malé a mikro účetní jednotky (§ 1b odst. 1. a 2. ZoÚ) a které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem (mezi které SVJ zpravidla patří), umožňuje novela zákona o účetnictví, aby neukládali do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (§ 21a odst. 9. ZoÚ). Povinnost společenství vlastníků jednotek sestavit účetní závěrku a zveřejnit ostatní výkazy účetní závěrky dle § 21a odst. 4. a v rozsahu dle § 18 ZoÚ však tímto není dotčena.

Možnosti uložení účetní závěrky do sbírky listin

  • datovou schránkou,
  • na elektronickou adresu soudu (emailem),
  • prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
  • webovou aplikací ePodatelna ePodatelna,
  • na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW.

Více podrobností naleznete na https://or.justice.cz